Ar įmonės dydžio pokyčiai gali turėti įtakos jau skirtai subsidijai?

2020-04-20

Saulius Dekaminavičius

Sritis (rubrika): Naudingi patarimai

Tema: Įmonės dydžio pokyčių įtaka subsidijos dydžiui

Parengė: Projektų rengimo ekspertas Saulius Dekaminavičius

ES struktūrinių fondų finansuojamų projektų paraiškų vertinimo etape įmonės dydžio nustatymas svarbus dėl trijų pagrindinių priežasčių:

  • Dalis ES finansavimo priemonių yra skirta tik mažoms ir vidutinėms įmonėms (pvz., visos 3 Veiksmų programos prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės, tokios kaip „Pramonės skaitmeninimas LT“, „Regio Potencialas LT“, „Eco-inovacijos LT+“, „Naujos galimybės LT“ ir kt.).
  • Įprastai nuo įmonės dydžio priklauso projekto finansavimo intensyvumas, t.y. kokia projekto biudžeto dalis bus finansuojama ES lėšomis. Mažoms įmonėms finansavimo intensyvumas yra didžiausias, o didelėms atvirkščiai – mažiausias (pvz. priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ paskutinio kvietimo atveju finansavimo intensyvumas mažoms įmonėms siekia 60%, vidutinėms – 50%, didelėms – 40%).
  • Yra ES finansavimo priemonių, kuriose nuo įmonės dydžio priklauso maksimali finansavimo lėšų suma (pvz., priemonės „Pramonės skaitmeninimas LT“ atveju maksimali finansavimo suma mažoms įmonėms yra 1 mln. eurų, o vidutinėms įmonėms – 2,9 mln. eurų).

ES struktūrinių fondų finansavimą administruojančios institucijos (pvz., Lietuvos verslo paramos agentūra, Europos socialinio fondo agentūra) įmonės dydį nustato paraiškos vertinimo metu ir, atsižvelgiant į tai, priima sprendimą, ar pareiškėjui apskritai gali būti skirtas finansavimas, ir kokios dydžio tas finansavimas gali būti. Tačiau pareiškėjams ar projekto vykdytojams neretai iškyla klausimas, ar įmonės dydžio pokyčiai projekto įgyvendinimo laikotarpiu arba poprojektiniu (projekto tęstinumo) laikotarpiu gali turėti įtakos skirtai subsidijai. Pavyzdžiui:

  • Ar projekto įgyvendinimo metu mažai įmonei tapus vidutine, būtų perskaičiuojamas (t.y. mažinamas) skirtas finansavimas, jeigu vidutinėms įmonėms numatytas mažesnis finansavimo intensyvumas?
  • Ar projekto įgyvendinimo metu vidutinei įmonei tapus didele, gautą subsidiją reikėtų grąžinti, jeigu finansavimą pagal konkrečią finansavimo priemonę gali gauti tik mažos ir vidutinės įmonės?

Vienas iš ES struktūrinių fondų finansavimo uždavinių – vienaip ar kitaip paskatinti subsidijuojamų įmonių augimą/ plėtrą, suponuoja atsakymą, kad įmonės dydžio pokyčiai projekto įgyvendinimo metu negali turėti įtakos skirtos subsidijos dydžiui, t.y. ji neturėtų būti mažinama arba susigrąžinama. Vis tik, panašu, kad tai nėra akivaizdu, nes 2014-2020 m. ES finansavimo laikotarpio pradžioje į projektų finansavimo sutartis būdavo įtraukiama tokia nuostata: „Jei projekto įgyvendinimo metu ir trejus metus po projekto finansavimo pabaigos pasikeitus projekto vykdytojo dalyviams (savininkams, akcininkams, nariams, dalininkams ir pan.) projekto vykdytojas dėl šios priežasties tampa neatitinkančiu labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių statuso, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, visas projektas tampa netinkamas finansuoti ir įgyvendinančioji institucija turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį bei susigrąžinti visas išmokėtas projekto finansavimo lėšas.“

Manome, kad tokia nuostata, kuri vėliau buvo pakeista, akivaizdžiai prieštaravo finansavimo logikai ir apribojo įmonių galimybes pritraukti investicijas bei vykdyti plėtrą. Taigi, pats faktas, kad projekto įgyvendinimo metu pasikeičia įmonės dydis, negali būti pagrindu mažinti ar susigrąžinti skirtą subsidiją. Tačiau turi būti įvertintos tokio pokyčio aplinkybės, t.y. ar neegzistuoja galimo piktnaudžiavimo požymių, pavyzdžiui:

  • Prieš sudarant projekto finansavimo sutartį pareiškėjas jau žinojo apie įmonės akcininkų struktūros pasikeitimus (pvz. buvo sudaryti ketinimų protokolai), turinčius įtakos įmonės dydžiui, tačiau sąmoningai nuslėpė šį faktą nuo ES finansavimą administruojančių institucijų.
  • Prieš pateikiant projekto paraišką buvo pakeista įmonės akcininkų struktūra, dėl ko pasikeitė įmonės dydis ir ji tapo tinkama gauti finansavimą, o gavus finansavimą sugrąžinta ankstesnė įmonės akcininkų struktūra.

Nustačius piktnaudžiavimo požymių, gali būti pradedamas įtariamo pažeidimo tyrimas, kuris gali baigtis projekto finansavimo sutarties nutraukimu ir reikalavimu sugrąžinti dalį ar visą skirtą finansavimą. Siekiant išvengti galimų sankcijų, projekto vykdytojas visais atvejais turėtų informuoti finansavimą administruojančią instituciją apie planuojamą akcininkų struktūros pasikeitimus ir pateikti visą reikiamą informaciją apie tokių pokyčių aplinkybes.