Darniosios investicijos ir jų įgyvendinimo ypatumai

2020-07-13

Sritis (rubrika): Projekto įgyvendinimo aktualijos

Tema: Darniosios investicijos ir jų įgyvendinimo ypatumai

Parengė: projektų administravimo ekspertė Dovilė Kontutytė

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamo projekto finansavimo sutartyje (toliau – Projekto sutartis), visada numatomas projekto tikslas ir projekto vykdytojo įsipareigojimai, kurie turi būti įvykdyti per projekto įgyvendinimo laikotarpį ir/ar per nustatytą po-projektinį (5 metų ar sutrumpintą 3 metų) periodą. Pagal kai kurias ES paramos priemones (TUI Invest LT+, Invest LT+ ir kt.) kaip vienas iš įsipareigojimų gali būti numatytas investavimas į darniąsias investicijas. Atsižvelgiant į tai, kad teisės aktuose pateikiama mažai informacijos apie tokias investicijas ir jų įgyvendinimą, šiame komentare aptarsime jas kiek detaliau.

Trumpai tariant, darniosios investicijos tai tokios investicijos, kuriomis yra neatlygintinai remiamos nevyriausybinės organizacijos, viešosios organizacijos, asociacijos ir kitos ne pelno siekiančios institucijos (toliau – Paramos gavėjas). Įprastai projekto vykdytojas susiderinęs su Paramos gavėju pasirašo paramos sutartį, pagal kurią yra skiriama atitinkama lėšų suma arba nemokamai suteikiamos projekto vykdytojo paslaugos, produktai. Tačiau galima investuoti į darniąsias investicijas ir kitaip – sudaryti bendradarbiavimo sutartis su Paramos gavėju ir leisti projekto vykdytojo darbuotojus savanoriauti darbo valandomis, kurios apmokamos iš darbdavio lėšų.

DARNIŲJŲ INVESTICIJŲ SRITYS

Prieš pradedant ieškoti Paramos gavėjų, pirmiausia reikėtų atidžiai peržiūrėti Projekto sutartį. Dažniausia Projekto sutartyje numatyta darniųjų investicijų suma yra dalinama perpus, kur pusė sumos turi būti investuojama per projekto įgyvendinimo laikotarpį, o kita pusė – po-projektiniu periodu. Tačiau, susiderinus su Įgyvendinančiąja institucija, esant poreikiui, galima investuoti didesnę dalį projekto įgyvendinimo laikotarpiu, o likusią dalį – po-projektiniu periodu ir atvirkščiai. Taip pat, vertėtų atkreipti dėmesį, kokios darniųjų investicijų sritys nurodytos Projekto sutartyje kaip tinkamos investuoti. Įprastai tinkamomis sritimis yra laikomos šios:

ŠVIETIMAS, MOKSLAS IR STUDIJOS

 • Studijų ir mokymo programų įgyvendinimo finansavimas
 • Stipendijos studentams
 • Studentų praktikos ar stažuočių organizavimas įmonėse ir įstaigose
 • Studentų mobilumo programų finansavimas
 • Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros finansavimas
 • Užsienio mokslo ir tyrimų bei švietimo vadybos specialistų ir/ar tyrėjų studijų finansavimas
 • Mokymai, konferencijos, seminarai, orientuoti į darniosios plėtros, kūrybinės pažangos, inovacijų kūrimą
 • Inovatyvios veiklos finansavimas
 • Technologijų perdavimas ar įdiegimas
 • Patentų finansavimas
 • Technologijų vystymo ar kūrimo finansavimas
 • Profesinių rengimo centrų steigimas ir plėtra

SOCIALINĖ INTEGRACIJA

 • Socialinės integracijos iniciatyvų skatinimas ir įgyvendinimas: mokymas, konsultavimas, žmogiškųjų išteklių mainai, bendros akcijos ir renginiai įmonių socialinės atsakomybės gerajai patirčiai skleisti
 • Socialinę integraciją skatinančių kampanijų, akcijų (radijo, televizijos laidų, kitų interaktyvių akcijų) rengimas
 • Socialinės integracijos ir įmonių socialinės atsakomybės diegimo pavieniuose sektoriuose ir skirtingo dydžio įmonėse praktinių gairių ir metodinės medžiagos, kuri padėtų įmonėms diegti atsakingos gamybos, atsakingo investavimo principus, užtikrintų lyčių lygių galimybių veiksmingą įgyvendinimą privačiame sektoriuje, rengimas, taikymas ir kt.

SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA

 • Darniųjų investicijų naudos gavėjų socialinės paslaugų infrastruktūros kūrimas arba modernizavimas (techninės dokumentacijos rengimas, statybos, rekonstravimo darbų vykdymas, įrangos įsigijimas) ir kt.

KULTŪROS PAVELDAS

 • Kultūros paveldo išsaugojimo, konservavimo ir švietimo projektų finansavimas

DOKUMENTACIJA, TEIKIAMA DEKLARUOJANT DARNIĄSIAS INVESTICIJAS

Įgyvendinęs darniąsias investicijas projekto vykdytojas privalo už jas atsiskaityti įgyvendinančiajai institucijai. Atsiskaitymui teikiamos šių dokumentų kopijos:

1. Kai organizacijos remiamos finansiškai ar natūriniais produktais:

 • Bendradarbiavimo sutarties
 • Sąskaitų-faktūrų (jeigu buvo išrašomos)
 • Sąskaitų apmokėjimą pagrindžiančių dokumentų (jeigu buvo išrašytos sąskaitos)

2. Kai pas Paramos gavėją savanoriauja projekto vykdytojo darbuotojai:

 • Bendradarbiavimo sutarties
 • Projekto vykdytojo laisvos formos rašto, kuriame įtrauktas savanoriaujančių darbuotojų sąrašas ir darbo sutartyje numatytas darbo užmokestis
 • Darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščių
 • Darbuotojų darbo užmokesčio žiniaraščių
 • Darbuotojų darbo užmokesčių ir su juo susijusių mokesčių išmokėjimą pagrindžiančių dokumentų

Pabaigai norėtume pabrėžti, kad atliekant darniąsias investicijas privaloma laikytis Projekto sutartyje ir finansavimo priemonės apraše numatytų nuostatų, o kylant neaiškumams rekomenduojama juos aptarti konsultuojantis su Įgyvendinančiąja institucija. Darniosios investicijos yra naudingos ne tik Paramos gavėjams, bet ir projektų vykdytojams socialinio atsakingumo prasme, o pasiektus rezultatus, dėl darniųjų investicijų, jaučia visa visuomenė.