Kada reikia atidaryti naują projektinę banko sąskaitą?

2020-09-24

Sritis (rubrika): Praktiniai patarimai

Tema: Kada reikia atidaryti naują projektinę banko sąskaitą?

Parengė: Projektų administravimo ekspertė Dovilė Kontutytė

Dar prieš pasirašant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (toliau – ES) finansuojamo projekto finansavimo sutartį (toliau – Projekto sutartis) įgyvendinančioji institucija pateikia klausimyną, į kurį atsakydamas projekto vykdytojas patvirtina, kad sutinka su skiriamu finansavimu, nurodo projekto veiklų pradžią ir pabaigą, Projekto sutartį pasirašysiantį asmenį, taip pat, pasirenka projekto išlaidų apmokėjimo būdą (-us) (sąskaitų apmokėjimo ir/ar išlaidų kompensavimo), nurodo, ar bus prašoma avanso bei pateikia projektinės banko sąskaitos (sąskaitos, kurioje atsispindės tik su projektu susijusių išlaidų judėjimas) numerį ir banko pavadinimą.

KODĖL REIKALINGA PROJEKTINĖ BANKO SĄSKAITA?

Remiantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – PAFT) 217 punktu, „prieš sudarydamas projekto sutartį, projekto vykdytojas turi turėti kredito įstaigoje atskirą sąskaitą projektui skiriamų finansavimo lėšų apskaitai tvarkyti, jeigu numatoma išmokėti avansą projektui finansuoti ir (ar) projekto išlaidoms taikyti sąskaitų apmokėjimo būdą. Kai projekto vykdytojas yra biudžetinė įstaiga, ji gali vienoje kredito įstaigos sąskaitoje laikyti iš ES lėšų finansuojamam projektui (-ams) skiriamas lėšas, užtikrindama atskirų projektų lėšų apskaitos atskyrimą“. Vadinasi, jeigu Projekto sutartyje nėra numatyta avanso galimybė ir/ar pasirinktas išlaidų kompensavimo apmokėjimo būdas, atskiros banko sąskaitos projektui atidaryti nebūtina. Tačiau kodėl taip svarbu kitais atvejais turėti atskirą projektinę sąskaitą? Tai yra svarbu tam, kad vykdant planinę patikrą vietoje, būtų galima išskirti tik projektui skirtų lėšų judėjimą banko sąskaitoje. Jeigu yra deklaruojamos išlaidos sąskaitų apmokėjimo būdu, reiškia mokėjimo prašymo rengimo metu deklaruojamos patirtos projekto išlaidos dar nėra apmokėtos, nes projekto vykdytojui trūksta apyvartinių lėšų. Projekto vykdytojas prašo įgyvendinančiosios institucijos skirti lėšų sąskaitos apmokėjimui ir tik po to, kai yra gaunamos lėšos, apmoka tiekėjų, teikėjų ar rangovų neapmokėtas sąskaitas. Tokia mokėjimų istorija turi būti lengvai atskiriama projektinėje banko sąskaitoje nuo kitų ES projektų ar bendrų įmonės banko įrašų.

KADA GALIMA NAUDOTI  PROJEKTINĘ BANKO SĄSKAITĄ DAUGIAU NEI VIENAM ES PROJEKTUI?

Tais atvejais, kai projekto vykdytojas įgyvendina ne vieną ir ne du, o, sakykime, penkis ir daugiau ES lėšomis finansuojamus projektus, atsiranda nepatogumų kiekvienam iš jų atidaryti po naują projektinę banko sąskaitą. Tokiu atveju reikėtų atkreipti dėmesį, gal kuris nors projektas jau yra užbaigtas, todėl būtų galima naudoti užbaigto projekto projektinę banko sąskaitą naujai pradedamam  projektui.

KĄ DARYTI, JEI PER KLAIDĄ KELIUOSE PROJEKTUOSE PRISKIRTA VIENODA PROJEKTINĖ BANKO SĄSKAITA?

Praktikoje pasitaiko atvejų, kai įgyvendinant daugiau ES finansuojamų projektų, kuriuose yra numatytas avansas ir/ar sąskaitų apmokėjimo būdas, į Projekto sutartį yra įtraukiama jau kitame projekte naudojama  projektinė banko sąskaita. Tokiu atveju rekomenduojama atlikti šiuos žingsnius:

  1. Patikrinti, kurio projekto išlaidų įrašų projektinėje banko sąskaitoje yra mažiau.
  2. Atidaryti naują  ar pasirinkti esamą užbaigto projekto projektinę banko sąskaitą.
  3. Informuoti per duomenų mainų svetainę įgyvendinančiąją instituciją apie keičiamą projektinę banko sąskaitą.
  4. Projekto, kurio išlaidų įrašų projektinėje banko sąskaitoje yra mažiau, išlaidas perkelti į naująją projektinę banko sąskaitą.
  5. Informuoti per duomenų mainų svetainę įgyvendinančiąją instituciją apie atliktus su projektu nesusijusių išlaidų perkėlimus  į kitą sąskaitą.

Taip pat, kartais pasitaiko atvejų, kai projekto vykdytojas per klaidą atlieka ir/ar gauna ne su konkrečiu projektu susijusius pavedimus projektinėje banko sąskaitoje. Tokius  įrašus būtina perkelti į kitą įmonės banko sąskaitą bei informuoti įgyvendinančiąją instituciją apie atliktus pakeitimus.

Taigi, prieš pasirašant Projekto sutartį, rekomenduojame atidžiai peržiūrėti visus įgyvendinamus ir užbaigtus projektus ir pasirinkti jau užbaigto projekto projektinę banko sąskaitą ar, esant poreikiui, atidaryti naują.