Nuo 09.01 d. nuotolinių mokymų organizavimui vėl galioja supaprastinti reikalavimai

2020-09-28

2020 m. rugsėjo 25 d. per duomenų mainų svetainę (DMS) projekto vykdytojams buvo išsiųstas pranešimas, kuriuo patvirtinama, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimas „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ Nr. V-1471 (2020 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. V-1942 patvirtina redakcija)“.

Šis sprendimas įpareigoja Valstybės ir savivaldybių institucijas, įstaigas, valstybės ir savivaldybių valdomas įmones:

  • Organizuoti darbą valdant darbuotojų srautus, pavyzdžiui, pagal galimybes organizuoti darbą pamainomis, brigadomis, grupėmis, kurių darbuotojai nesikeičia ir nesimaišo.
  • Pagal galimybes skirtingiems darbuotojų srautams taikyti skirtingą darbo pradžios, pabaigos ir pietų pertraukos laiką.
  • Pagal galimybes užtikrinti, kad skirtingų pamainų, brigadų, grupių asmenys neturėtų kontaktų bendro naudojimo patalpose.
  • Posėdžius, pasitarimus, susirinkimus organizuoti nuotoliniu būdu, o jei posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai organizuojami gyvai, jų metu dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (1.2.4 p.) ir kt.
  • Privačiajam sektoriui rekomenduotina dirbti tokia pat darbo organizavimo forma, kaip nurodyta viešajam sektoriui.

Atsižvelgiant į tai, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vėl yra taikomas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (PAFT) 498 punktas, leidžiantis vykdyti veiklą nuotoliniu ar kitu racionaliu būdu, nekeičiant projekto sutarties. Kaip ir karantino metu, apie veiklos vykdymo būdą projekto vykdytojas turi informuoti Įgyvendinančiąją instituciją bei suderinti dokumentus, kurie turės būti pateikti veiklos išlaidoms ir rezultatams pagrįsti. Organizuojant mokymus nuotoliniu būdu rekomenduojama rinkti šiuos veiklas pagrindžiančius dokumentus:

  1. Print screen’as (momentinė ekrano kopija), kuriame matosi prisijungimo pradžios ir pabaigos laikas (arba bendra trukmė), prisijungę dalyviai, jeigu paslauga teikiama per kompiuterinę programinę įrangą;
  2. Dalyvio, kuris dalyvavo mokymuose, patvirtinimas el. paštu, trumpąja žinute ir pan. Patvirtinime turi būti nurodyta dalyvio vardas, pavardė, mokymų data, pradžios ir pabaigos laikas bei mokymų pavadinimas;
  3. Kitos priemonės, kuriomis projekto vykdytojas gali patikimai įrodyti veiklų vykdymo faktą (iš anksto suderinus su Įgyvendinančiąja institucija).