Subsidijos neigiamą poveikį aplinkai mažinančios įrangos pirkimui

2016-04-12

Balandžio 11 dieną Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas paskelbė kvietimą teikti paraiškas subsidijoms gauti. Subsidijos tikslas – mažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Subsidijos lėšomis projekto vykdytojas galės iš dalies padengti įrangos, kuri mažins neigiamą poveikį aplinkai, įsigijimo išlaidas. Subsidija gali sudaryti iki 80% nuo projekto biudžeto. Subsidijos dydis – iki 200000 €.

Finansavimą gali gauti bet kokios juridinės formos Lietuvos Respublikoje veikiantys juridinis asmenuo. Paraiškas galima teikti iki 2016 m. birželio 10 dienos.

Finansavimą gali gauti projektai, atitinkantys šias prioritetines kryptis:

 • Vandenų apsauga:
  • Projektai, susiję su gamybinių bei kitoje ūkinėje komercinėje veikloje susidariusių nuotekų (išskyrus paviršines nuotekas) valymo pajėgumų kūrimu arba valymo efektyvumo didinimu;
  • Projektai, susiję su komunalinių nuotekų surinkimo sistemų plėtra ir šių nuotekų valymo įrenginių statyba ar rekonstrukcija gyvenvietėse iki 200 gyventojų;
  • Projektai, susiję su galimai teršiamų teritorijų paviršinių nuotekų valymo pajėgumų kūrimu.
 • Aplinkos oro apsauga:
  • Projektai, susiję su oro teršalų valymo įrenginių diegimu ir/ar kvapų mažinimu.
 • Prevenciniai projektai:
  • Projektai, susiję su vandenų taršą mažinančių gamybos technologijų diegimu;
  • Projektai, susiję su įrangos, mažinančios gamybos ar kitos ūkinės veiklos atliekų susidarymą, įdiegimu;
  • Projektai, susiję su į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį mažinančių gamybos technologijų diegimu.