Trumpai ir aiškiai apie fiksuotąją normą, sumą ir įkainius

2020-10-08

Sritis (rubrika): ES projektų administravimo terminai

Tema: Trumpai ir aiškiai apie fiksuotąją normą, sumą ir įkainius

Parengė: projektų administravimo ekspertas Rytis Ašmiaga

Pareiškėjai, pasirašydami projekto finansavimo sutartį, neretai susiduria su tokiais terminais kaip fiksuotoji normafiksuotoji suma ir/ar fiksuotieji įkainiai. Trumpai tariant, tai yra nustatytos projekto tinkamos finansuoti išlaidos, kurios projekto įgyvendinimo metu yra apmokamos supaprastintai. Apžvelkime kiekvieną iš šių terminų, kad būtų paprasčiau juos atskirti ir suprasti jų taikymo esmę.

FIKSUOTOJI NORMA

Fiksuotoji norma – teisės aktais ar tyrimais arba kitais teisės aktuose numatytais būdais iš anksto nustatyta išlaidų norma (išreikšta procentais nuo visų ar dalies projekto tinkamų finansuoti išlaidų), taikoma apmokant dalį projekto išlaidų, kai projekto vykdytojas neteikia projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų. Viena dažniausiai taikomų fiksuotųjų normų projektuose yra netiesioginės išlaidos, kurios yra skiriamos papildomai prie tiesioginių išlaidų. Tai reiškia, kad paraiškos rengimo metu yra paskaičiuojama, kiek projekte bus patiriama tiesioginių išlaidų (darbuotojų darbo užmokesčio, įrangos nusidėvėjimo, komandiruočių, įsigytų paslaugų ir pan.) ir prie šios sumos pridedamas Įgyvendinančiosios institucijos nustatytas procentas. Vadinasi, jeigu tiesioginių išlaidų numatyta 1 mln. Eur., o netiesioginių išlaidų norma yra 10%, tai prie tiesioginių išlaidų yra pridedami papildomi 10.000,00 Eur. ir bendras projekto biudžetas tampa 1.010.000,00 Eur. Ši netiesioginių išlaidų suma yra skirta su projektu susijusioms, tačiau nedeklaruojamoms išlaidoms padengti, pvz. projekto administravimo sąnaudoms (jeigu tokios nenumatytos projekto sutartyje kaip tinkamos finansuoti išlaidos).

Verta paminėti, kad Projekto sutartyje nustatyta netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma projekto įgyvendinimo metu gali būti keičiama šiais atvejais:

  • Įgyvendinančiajai institucijai tikrinant projekto galutinį mokėjimo prašymą. Jeigu nustatoma, kad fiksuotoji norma turėtų būti mažesnė, nei buvo nustatyta projekto sutartyje, ir todėl projekto vykdytojui buvo išmokėta didesnė, nei priklauso, netiesioginių projekto išlaidų suma, išmokėtų lėšų perviršis susigrąžinamas.
  • Projekto įgyvendinimui skyrus papildomą finansavimą. Tokiu atveju projekto fiksuotoji norma įvertinama ir nustatoma iš naujo. Pakeitus fiksuotosios normos dydį, pagal ją apmokamos projekto netiesioginės išlaidos perskaičiuojamos atsižvelgiant į per visą projekto sutarties laikotarpį skirtą finansavimą.

FIKSUOTOJI SUMA

Fiksuotoji suma – iš anksto nustatyta bendra projekto ar jo dalies išlaidų suma, taikoma projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apskaičiuoti ir apmokėti remiantis pateiktais dokumentais, kuriais įrodomas projekto veiklos įgyvendinimas ir (arba) rezultato pasiekimas, kai projekto vykdytojas neteikia išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų. Pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų sumų dydžius negu projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyti dydžiai. Išlaidos pagal fiksuotąją sumą yra tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei projekto vykdytojas įgyvendina veiklą projekto sutartyje nustatytomis sąlygomis, priešingu atveju visos išlaidos pagal fiksuotąją sumą nėra tinkamos finansuoti.

FIKSUOTIEJI ĮKAINIAI

Fiksuotasis įkainis – iš anksto nustatytas vienodas projekto išlaidų vieneto įkainis, taikomas projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apskaičiuoti ir apmokėti remiantis pateiktais dokumentais, kuriais įrodomas projekto kiekybinio rezultato pasiekimas, kai projekto vykdytojas neteikia išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų. Pavyzdžiui, įgyvendinamuose projektuose pagal priemonę „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ fiksuotieji įkainiai yra numatyti kelionėms į užsienį. Taigi, jeigu dalyviai vyksta į kitą šalį mokytis, jų kelionės išlaidos yra apmokamos pagal nustatytus įkainius, priklausomai nuo kelionės atstumo ir trukmės. Įgyvendinamuose projektuose pagal priemonę „Naujos galimybės“ fiksuotieji įkainiai yra taikomi visoms projekto išlaidoms, susijusioms su dalyvavimu parodose užsienio šalyse. Todėl, išlaidos apmokamos atitinkamai pagal fiksuotuosius įkainius, kurių dydis priklauso nuo šalies, kurioje vyksta paroda.

Verta paminėti, kad jei įgyvendinant vieną projektą taikoma daugiau nei viena supaprastinto išlaidų apmokėjimo schema (pvz, išlaidos apmokamos pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją sumą arba pagal fiksuotuosius įkainius ir taikant fiksuotąją normą), būtina užtikrinti, kad toms pačioms išlaidoms nebūtų skiriamas finansavimas daugiau nei vieną kartą pagal skirtingas schemas. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad į pirkimų planą nebūtų įtraukiamos projekto išlaidos, kurioms taikoma fiksuotoji suma, fiksuotoji norma ar fiksuotieji įkainiai, o deklaruojant šias išlaidas mokėjimų prašymais, jų patvirtinimo dokumentų teikti nereikia.